Valtiopaivaasia HE 138/2007

HE 138/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1359/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1360/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1361/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1362/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1363/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2. Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta

3. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

5. Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.10.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2007 vp
Valmistunut

15.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2007 Päättynyt PTK 84/2007 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2007