HE 138/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki painelaitelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
731/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki painelaitelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Esittelijä Korhola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2008 Päättynyt PTK 79/2008
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 4/2008 vp
Valmistunut

24.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2008

Vastaus
EV 119/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin