Valtiopaivaasia HE 138/2010

HE 138/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1172/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 16
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 17
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 17
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 81/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2010 Keskeytetty PTK 124/2010 8
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010 3 11-13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010 34
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 3 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot