HE 138/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
794/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/2013 vp
Valmistunut

08.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2013 Päättynyt PTK 97/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2013 Päättynyt PTK 99/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2013

Vastaus
EV 111/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin