HE 139/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hovioikeuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Hovioikeuslaki

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
56/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hovioikeudenlaamannien nimittämisestä virkoja ensimmäisen kerran täytettäessä

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.02.1994

Säädöskokoelma
57/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
58/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
59/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
60/1994
Päätös

Hyväksytty

6) (Uusi laki: Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1993)

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
61/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Hovioikeuslaki

2) Laki hovioikeudenlaamannien nimittämisestä virkoja ensimmäisen kerran täytettäessä

3) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

4) Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

6) (Uusi laki: Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vs. nuorempi hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2517

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 160/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4862

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5018

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

2) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.01.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1