Valtiopaivaasia HE 139/2010

HE 139/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1142/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
1143/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1144/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1145/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta

3. Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 17
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 18
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Keskeytetty PTK 114/2010 27
19.11.2010 Päättynyt PTK 117/2010 3 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2010