Valtiopaivaasia HE 139/2013

HE 139/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1218/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1219/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1220/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1221/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1222/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1223/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1224/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1225/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

3. Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

5. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki lapsilisälain muuttamisesta

8. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.09.2013

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Tiukkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3, 73 ja 83 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 21/2013 vp
Valmistunut

26.11.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 15/2013 vp
Valmistunut

21.11.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013 12
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 11
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 6 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin