HE 14/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 ja 6 §:n ja kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.1993

Voimaantulo

17.05.1993

Säädöskokoelma
436/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.1993

Voimaantulo

17.05.1993

Säädöskokoelma
437/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

2) Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

524

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1993 Päättynyt PTK 23/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

652

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1993 vp
Valmistunut

25.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 31/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

850

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

938

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993