HE 14/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
391/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
392/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2002 vp
Valmistunut

18.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.4.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2002 Päättynyt PTK 46/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002

Vastaus
EV 52/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin