HE 14/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
783/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
784/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
785/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
786/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
787/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
788/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
789/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perintökaaren muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

3. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2004 Päättynyt PTK 18/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2004 Keskeytetty PTK 76/2004
17.06.2004 Päättynyt PTK 77/2004 3, 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004

Vastaus
EV 100/2004 vp