HE 14/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vihkimisoikeudesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
571/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
572/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
573/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
574/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vihkimisoikeudesta

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

3. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2008 vp
Valmistunut

05.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2008

Vastaus
EV 70/2008 vp