HE 14/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

18.05.2012

Säädöskokoelma
225/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

18.05.2012

Säädöskokoelma
226/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

2. Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Murto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2012 Päättynyt PTK 27/2012
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2012 vp
Valmistunut

12.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 22 a, 22 b ja 22 e § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2012

Vastaus
EV 25/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin