Valtiopaivaasia HE 14/2013

HE 14/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1145/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1146/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1147/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ydinenergialain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1148/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki puolustustilalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1149/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tullilain 23 a ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1150/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rajavartiolain 47 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1151/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valmisteverotuslain 103 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1152/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1153/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki valvontarangaistuksesta annetun lain 6 ja 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1154/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1155/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1156/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki yrityskiinnityslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1157/2013
Päätös

Hyväksytty

14. Laki alusrekisterilain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1158/2013
Päätös

Hyväksytty

15. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1159/2013
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1160/2013
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1161/2013
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

18. Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1162/2013
Päätös

Hyväksytty

19. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1163/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

4. Laki ydinenergialain 68 §:n muuttamisesta

5. Laki puolustustilalain 9 §:n muuttamisesta

6. Laki tullilain 23 a ja 43 §:n muuttamisesta

7. Laki rajavartiolain 47 a §:n muuttamisesta

8. Laki valmisteverotuslain 103 §:n muuttamisesta

9. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

10. Laki valvontarangaistuksesta annetun lain 6 ja 35 §:n muuttamisesta

11. Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta

13. Laki yrityskiinnityslain 25 §:n muuttamisesta

14. Laki alusrekisterilain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

15. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

16. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta

17. Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3.-8. ja 10.-17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 18. ja 19. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/2013 vp
Valmistunut

20.11.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 29/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013 13
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.-17. lakiehdotuksen sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettujen uusien 18. ja 19. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 10 luvun 56 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013