HE 140/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maaseutuvirastosta

2. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

4. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2001 Päättynyt PTK 107/2001
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. ja 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 2. lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentista, 5 a §:n 1 momentista ja 11 §:n 2 momentista sekä 3. lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentista ja 13 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.