Valtiopaivaasia HE 140/2002

HE 140/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1280/2002
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1281/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 22
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 22
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 22
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 16/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 31/2002 vp
Valmistunut

14.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 157/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2002