Valtiopaivaasia HE 140/2004

HE 140/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1047/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1048/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1049/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2004 vp
Valmistunut

21.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2004 vp
Valmistunut

08.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2004 Päättynyt PTK 115/2004 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2004 Päättynyt PTK 118/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2004

​​​​