HE 140/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1047/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1048/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1049/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2004 vp
Valmistunut

21.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2004 Päättynyt PTK 115/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2004 Päättynyt PTK 118/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2004

Vastaus
EV 142/2004 vp