HE 140/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
920/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
921/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta

2. Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2005 vp
Valmistunut

25.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.2005 Päättynyt PTK 112/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2005 Päättynyt PTK 114/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2005

Vastaus
EV 126/2005 vp