Valtiopaivaasia HE 140/2008

HE 140/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

07.11.2008

Voimaantulo

18.02.2009

Säädöskokoelma
685/2008
Sopimussarja
3/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2008

Voimaantulo

18.02.2009

Säädöskokoelma
686/2008
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2001

Asetuksen voimaantulo

18.02.2009

Säädöskokoelma
39/2009
Sopimussarja
4/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki merilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2001

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.09.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.2008 Päättynyt PTK 79/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2008 vp
Valmistunut

10.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008 18
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008 13
Päätös

Sopimus hyväksyttiin. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​