Valtiopaivaasia HE 140/2012

HE 140/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
628/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valvotusta koevapaudesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
629/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
630/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
631/2013
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
632/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

2. Laki valvotusta koevapaudesta

3. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vankeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2013 vp
Valmistunut

13.03.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2013 Päättynyt PTK 50/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2013 Päättynyt PTK 51/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2013