HE 140/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1356/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1357/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1358/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1359/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

2. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 24/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 9
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014

Vastaus
EV 229/2014 vp