HE 141/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi leimaverolain muuttamisesta sekä verotuslain 131 §:n, perintö- ja lahjaverolain 65 §:n ja liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1080/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki verotuslain 131 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1081/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perintö- ja lahjaverolain 65 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1082/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1083/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

2) Laki verotuslain 131 §:n kumoamisesta

3) Laki perintö- ja lahjaverolain 65 §:n kumoamisesta

4) Laki liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2478

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/1993 vp
Valmistunut

02.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3994

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4050

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1