HE 141/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinnitysluottopankkilaiksi ja laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Kiinnitysluottopankkilaki

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1240/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1241/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kiinnitysluottopankkilaki

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.1999

Vastaus
EV 101/1999 vp