Valtiopaivaasia HE 141/2004

HE 141/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki öljysuojarahastosta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1406/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 16/2004 vp
Valmistunut

23.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 119/2004 vp sisältyvä 1. lakiehdotus, sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen esityksellä HE 141/2004 vp, hyväksytään muutoin hallituksen esitysten mukaisena paitsi 13 § muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 119/2004 vp mukaisena paitsi 5 § muutettuna, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 119/2004 vp mukaisena paitsi 12 ja 19 § ja johtolause muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2004 vp
Valmistunut

26.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2004 Päättynyt PTK 127/2004 14
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/2004 vp

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 119/2004 vp sisältyvä 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

​​​​