HE 142/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
400/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
401/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
402/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
403/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
404/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
405/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta

5. Laki työaikalain muuttamisesta

6. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2004 vp
Valmistunut

31.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. - 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2004

Vastaus
EV 35/2004 vp