Valtiopaivaasia HE 142/2004

HE 142/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1187/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1188/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

2. Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2004

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Valtiosihteeri Volanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004 4
16.09.2004 Pantu pöydälle PTK 91/2004 3
17.09.2004 Päättynyt PTK 92/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2004 vp
Valmistunut

02.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 §:n 2 momentti muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2004 Keskeytetty PTK 134/2004 1
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Keskeytetty PTK 138/2004 1
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2004

​​​​