HE 142/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sotilaskurinpitolaki

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

4. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

5. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

6. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki rajavartiolain 41 §:n muuttamisesta

8. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Herrala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lausunnot

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §