Valtiopaivaasia HE 142/2013

HE 142/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

22.01.2014

Säädöskokoelma
27/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
28/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

22.01.2014

Säädöskokoelma
29/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
30/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
31/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
32/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
33/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
34/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
35/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

22.02.2014

Säädöskokoelma
36/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

22.01.2014

Säädöskokoelma
37/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Voimaantulo

22.01.2014

Säädöskokoelma
38/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
39/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.2014

Säädöskokoelma
40/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

2. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

3. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

4. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

5. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

6. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

7. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

8. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

13. Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

14. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.09.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 22/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 3.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 14 § ja 18 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013 15
11.12.2013 Keskeytetty PTK 128/2013 8
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013 6 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2013