Valtiopaivaasia HE 144/2003

HE 144/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Päätökset

1. Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
711/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.10.2004

Säädöskokoelma
712/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 20
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2004 vp
Valmistunut

14.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 60/2003 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2004 vp
Valmistunut

01.04.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.2004 Päättynyt PTK 61/2004 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 11 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​