Valtiopaivaasia HE 144/2005

HE 144/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki varallisuusverolain kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1141/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1142/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1143/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1144/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1145/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 c ja 52 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1146/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tonnistoverolain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1147/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1148/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1149/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1150/2005
Päätös

Hyväksytty

11. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1151/2005
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1152/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1153/2005
Päätös

Hyväksytty

14. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1154/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varallisuusverolain kumoamisesta

2. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa

3. Laki tuloverolain muuttamisesta

4. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

6. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 c ja 52 c §:n muuttamisesta

7. Laki tonnistoverolain 37 §:n muuttamisesta

8. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

9. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

12. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

13. Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

14. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2005 Keskeytetty PTK 104/2005 1
13.10.2005 Päättynyt PTK 105/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/2005 vp
Valmistunut

08.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13 ja 14 hyväksytään muuttamattomina, että lakiehdotus 12 hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause muutettuna, että lakiehdotukset 2, 4, 5, 8 ja 9 hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 91/2004 vp ja LA 117/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 5/2005 vp, TPA 80/2005 vp ja TPA 101/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/2005 vp
Valmistunut

26.10.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2005 pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2005 Päättynyt PTK 134/2005 1 33-35
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005 6
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 5. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot