HE 144/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1218/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1219/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki varainsiirtoverolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1220/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1221/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1222/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain 13 §:n muuttamisesta

4. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2006 Päättynyt PTK 87/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 114/2004 vp, LA 81/2005 vp, LA 107/2005 vp, LA 122/2005 vp, LA 146/2005 vp, LA 27/2006 vp, LA 40/2006 vp, LA 56/2006 vp, LA 59/2006 vp, LA 81/2006 vp, LA 82/2006 vp, LA 93/2006 vp, LA 109/2006 vp, LA 110/2006 vp, LA 121/2006 vp, LA 123/2006 vp, LA 148/2006 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 29/2005 vp, TPA 52/2005 vp, TPA 105/2005 vp, TPA 116/2005 vp ja TPA 68/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2006 Keskeytetty PTK 124/2006
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 7-15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Keskeytetty PTK 126/2006
05.12.2006 Päättynyt PTK 127/2006 6-7
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2006

Vastaus
EV 209/2006 vp