Valtiopaivaasia HE 144/2010

HE 144/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1076/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

18.06.2011

Säädöskokoelma
1077/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

18.06.2011

Säädöskokoelma
1078/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

18.06.2011

Säädöskokoelma
1079/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

18.06.2011

Säädöskokoelma
1080/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

18.06.2011

Säädöskokoelma
1081/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa

2. Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

4. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

6. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin