Valtiopaivaasia HE 144/2011

HE 144/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki viestintämarkkinalain 80 §:n muuttamisesta ja 65 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
373/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
374/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2011

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2012 vp
Valmistunut

27.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2012 vp
Valmistunut

20.04.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2012 Poistettu PTK 47/2012 4
09.05.2012 Päättynyt PTK 49/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2012 Päättynyt PTK 52/2012 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 24 §:n 5 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2012