Valtiopaivaasia HE 144/2013

HE 144/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Voimaantulo

01.03.2014

Säädöskokoelma
73/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Voimaantulo

01.03.2014

Säädöskokoelma
74/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Olkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2013 Päättynyt PTK 95/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause, 3 § ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2013 Päättynyt PTK 124/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 28
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013