HE 145/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1714/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1715/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1716/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta

3) Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991
22.10.1991 Poistettu PTK 70/1991
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2096

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 33-41
Istuntopöytäkirjan sivu

3801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 17
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 37-40
Istuntopöytäkirjan sivu

4045

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. StVM, 4