HE 145/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
145/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/1999 vp
Valmistunut

15.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2000 Päättynyt PTK 4/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 8/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.02.2000

Vastaus
EV 2/2000 vp