HE 145/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maahanmuuttajan erityistuesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1192/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1193/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1194/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1195/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1196/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maahanmuuttajan erityistuesta

2. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

5. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2002 vp
Valmistunut

14.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2002 Päättynyt PTK 141/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2002

Vastaus
EV 175/2002 vp