Valtiopaivaasia HE 145/2010

HE 145/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Päätökset

1. Laki maanvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.02.2011

Säädöskokoelma
1140/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.02.2011

Säädöskokoelma
1141/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maanvuokralain muuttamisesta

2. Laki perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/2010 vp
Valmistunut

23.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 19/2010 vp
Valmistunut

26.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2010 Päättynyt PTK 120/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2010