Valtiopaivaasia HE 146/2000

HE 146/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1117/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1118/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1119/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1120/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1121/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki radiolain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta

2. Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta

3. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

4. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki radiolain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Pietikäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 19
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/2001 vp
Valmistunut

25.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 6. lakiehdotus hylätään, että 1.-5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2001 vp
Valmistunut

18.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2001 Päättynyt PTK 105/2001 3
Päätös

1.-5. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 6. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-5. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin