HE 146/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
1080/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
1081/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta

2. Laki lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylilääkäri Hermanson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Pantu pöydälle PTK 101/2002
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2002 vp
Valmistunut

08.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2002 Päättynyt PTK 135/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2002

Vastaus
EV 166/2002 vp