HE 146/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1068/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1069/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

2. Laki kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2008 Päättynyt PTK 88/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2008 vp
Valmistunut

21.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2008

Vastaus
EV 165/2008 vp