HE 146/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alueiden kehittämisestä

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1651/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1652/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rakennerahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1653/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1654/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1655/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alueiden kehittämisestä

2. Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

3. Laki rakennerahastolain muuttamisesta

4. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Manelius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/2009 vp
Valmistunut

04.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2009 Keskeytetty PTK 123/2009
11.12.2009 Päättynyt PTK 124/2009 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2009

Vastaus
EV 248/2009 vp