HE 146/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
96/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
97/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
98/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
99/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2010 Päättynyt PTK 128/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2010 Päättynyt PTK 130/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.2011

Vastaus
EV 243/2010 vp