Valtiopaivaasia HE 146/2010

HE 146/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
96/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
97/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
98/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Säädöskokoelma
99/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2010 Päättynyt PTK 128/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2010 Päättynyt PTK 130/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.2011