Valtiopaivaasia HE 146/2011

HE 146/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki säteilylain muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
326/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
327/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki säteilylain muuttamisesta

2. Laki terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lääkintöneuvos Paunio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2012 vp
Valmistunut

24.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2012 vp
Valmistunut

29.03.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2012 Päättynyt PTK 59/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2012 Päättynyt PTK 61/2012 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 44 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2012