HE 147/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1075/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsopimuslain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1076/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1077/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1078/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1079/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pelkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 55/2000 vp, LA 108/2000 vp, LA 75/2001 vp, LA 87/2001 vp, LA 123/2001 vp, LA 94/2002 vp ja LA 95/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 188/2001 vp, TPA 265/2001 vp ja TPA 18/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2002 Keskeytetty PTK 135/2002
15.11.2002 Päättynyt PTK 136/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2002

Vastaus
EV 173/2002 vp