HE 147/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kasvinsuojeluaineista

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1259/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1260/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1261/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kasvinsuojeluaineista

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2006 Päättynyt PTK 87/2006
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2006 Päättynyt PTK 116/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2006

Vastaus
EV 164/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin