HE 147/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
989/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Keinälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2014 vp
Valmistunut

09.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2014 Päättynyt PTK 103/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2014

Vastaus
EV 118/2014 vp