HE 148/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden perustuslakeihin viittaavien säännösten tarkistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1250/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yliopistolain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1251/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1252/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1253/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1254/1999
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1255/1999
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1256/1999
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kokoontumislain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1257/1999
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1258/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

2. Laki yliopistolain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

3. Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

6. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki kokoontumislain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.1999

Vastaus
EV 103/1999 vp