HE 148/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1102/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaivoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/2000 vp
Valmistunut

17.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2000 Päättynyt PTK 146/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2000

Vastaus
EV 163/2000 vp