Valtiopaivaasia HE 148/2008

HE 148/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

15.09.2009

Säädöskokoelma
967/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

15.09.2009

Säädöskokoelma
968/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

15.12.2009

Säädöskokoelma
969/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

3. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Merenkulkuneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2008 Päättynyt PTK 88/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2008 vp
Valmistunut

24.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 10
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 14
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2008