Valtiopaivaasia HE 148/2010

HE 148/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1127/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1128/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1129/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

2. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 §:ään lisätään uusi 6 momentti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 9 §:n 1 momentin johdantokappale muutettuina, että lakialoitteet LA 91/2007 vp ja LA 74/2009 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 63/2009 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Keskeytetty PTK 111/2010 11
12.11.2010 Päättynyt PTK 113/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot